Skip links

Sağlık Turizmin de Kalite Belgeleri Kriterleri

Sağlık Turizmi yapacak olan tesislerin uluslararası kriterlerde hizmet verdiğini belgelendirmek, ortak hedef pazarda standartlar açısından B2B ve B2G alanlarda sizi farklılaştıracaktır.

–Sağlık tesisinin; yönetim sisteminin performansını arttırmak dahil hedeflenen çıktılarına ulaşmak için yönetim sistemine ait standartların şartlarına uygun olarak süreçler ve bunların etkileşimi dahil bir yönetim sistemi kurmuş olmalıdır. 

-Sağlık Turizmi yapacak tesisin, politika, hedefler, görev yetki ve sorumlulukları tanımlanmalı, dökümante edilmeli ve bunları güvence altına almalıdır. Yönetimi Gözden Geçirme Toplantıları yapmakta ve kaynak temini ile ilgili taahhütlerini yerine getirmelidir. 

– Sağlık Turizmi yapacak tesisin, yönetim sistemi politikası oluşturulmalı, uygun şekilde ilgili tarafların erişimine açık (web site), farkındalığı sağlanmış ve dökümante edilmiş bilgi olarak saklanmalı ve periyodik olarak Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınmalıdır. 

– Organizasyon şemasında yer alan her bir unvanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları tanımlamalıdır. Organizasyon şemasında yer alan her bit unvan için görev tanımı olmalıdır. 

– Yönetim Sistemini planlarken hedeflenen çıktılara ulaşabilmek için ve istenmeyen potansiyel etkileri önlemek veya azaltmak amacıyla risk ve fırsat çalışmalarını gerçekleştirmelidir.  

-Sağlık Turizmi yapacak tesisin, Yönetim Sistemleri süreçleri kurgulanırken teknoloji, finans, operasyonel ve süreçlere uygun tüm şartlar göz önüne alınmalıdır. Mevzuata uygun risk ve fırsatlar etkin bir şekilde değerlendirilmektedir.  

–Yönetim Sistemlerinin etkili bir şekilde işletilmesi için gerekli İnsan Kaynaklarını tayin ve tedarik etmelidir. 

-Süreçlerin işletilmesi ve hizmetlerin uygunluğunu elde etmek için gerekli alt yapının sürekliliğini sağlamalıdır. 

Operasyonel Cihaz Listesi, Yıllık Tesis Bakım Planı, Kullanım Talimatları, Cihaz Kimlik Kartı ve Dosyası 

– Süreçlerin işletilmesi ile hizmetlerin uygunluğuna erişim için gerekli işlemler tayin edilmiş ve sürekliliği sağlanmalıdır. Bu madde için beşerî ve fiziki unsurların ana yapıları iki basamakta kurgulanmıştır.  

A. Fiziksel ortamlar için  

B. Beşerî ortamlar için  

–Hizmetlerin şartlara uygunluğunu doğrulamak amacıyla izleme ve ölçmede kullandığı kaynakları tayin ve tedarik etmelidir.   

Kalibrasyon Planı, Operasyonel Cihaz listesi 

–Hedeflere erişmek için kullandığı ve paylaştığı bilgidir. İki kaynaktan sürdürülebilir olarak kullanılmaktadır. 

  1. İç kaynaklar (Hizmet içi eğitimler vb.) 
  1. Dış Kaynaklar (Akademik çevre, konferans, seminerler vb.) 

–Yönetim Sistemi performansını ve etkinliğini etkileyen kendi kontrolü altında çalışanların yetkinliklerini belirlemek amaçlı uygun eğitim, öğretim çalışmalarını kurgulamalı ve verilen eğitimlerin etkinliğini ölçmelidir. 

Eğitim Süreci, Eğitim Planı 

–Yönetim Sistemleri politikası, hedefleri ve Entegre Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin, sürdürülebilirliğinin bilgileri periyodik olarak aktarmalıdır. 

–İç ve dış iletişim için gerekli olan uygunluk yükümlülüklerini dikkate alarak, süreçlerine uygun dökümante edilmiş bilgiyi oluşturmalıdır. 

İç ve Dış İletişim Prosedürü, Kurumsal İletişim Stratejileri Talimatı 

–Yönetim Sistemlerine özgü dökümante edilmiş bilgi kurgulanmış ve Yönetim Sistemleri etkinliğini arttırmak, izlenebilirliğini sağlamak amaçlı muhafaza edilmekte ve takibi sağlanmalıdır. 

REF: Doküman Yönetim Prosedürü 

–Yönetim Sistemleri planlanması ve işletim için gerekli olan dağıtım, erişim, kullanım, niteliğinin korunması, değişikliklerin kontrolü, arşivleme ve elden çıkarma tanımlanmış ve kontrollü bir şekilde sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. 

REF: Dış kaynaklı doküman listesi, Güncel doküman listesi 

–Yürütülen faaliyetlerde ilgili yasal düzenlemelere ve diğer şartlara uyulmakta olup, gerekli denetim, bilgilendirme ve eğitimler yapılmalıdır. Yürürlükte olan yasal ve diğer şartların güncelliğinin kontrolü sağlanmalıdır. 

–Hizmetten yararlanacak olan hak sahiplerine (hasta ve hasta yakınları) gerekli bilgilendirme, broşürler ve kurumumuzun resmi web sitesi aracılığı ile duyurulmalıdır.  

–Alımı yapılan sarf ve demirbaş malzemeler kontrol edilerek uygunluğu sağlanır. Alım yapılacak tedarikçiler mevzuata göre ve yasaklı olup olmaması durumuna göre değerlendirilir.  

–Dışarıdan tedarik edilen süreç, ürün ve hizmetler için düzenli şekilde hizmetlerin olumsuz şekilde etkilenmemesi için dışarıdan tedarik edilen her noktayı yönetim sisteminin kontrolü altına alınmalı ve periyodik olarak kontrol edilmelidir. 

Tedarikçi Değerlendirme Formu ve Listesi, Onaylı Tedarikçi Listesi, Satın alma Prosedürü 

–Hizmetin kontrollü ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan tüm prosedür, talimat, form ve görev tanımları oluşturularak ilgililere ulaştırılmalıdır. Sunulan hizmetin kontrolü yapılmalıdır. 

Tüm Süreçler, İç Tetkik Prosedürü, İç Tetkik Planı 

-Kurumda hizmet talebiyle müracaat eden hastaların/ müşterilerin beraberinde getirdikleri şahsi mülkler koruma altına alınmalıdır. 

–Ürünler depolanırken depo sıcaklığı, nemi, istifleme şekli, depoya giriş ve çıkış durumu gibi şartlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

–Memnuniyeti ölçmek için müşterilere geri dönüş sağlanmalı, olumsuz durumlar kayıt altına alınmalı ve düzeltici faaliyetler başlatılmalıdır. 

–Hizmet sunumu içerisinde süreçlerinde bir değişikliğe gittiği zaman gözden geçirme sonuçlarını Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarında ele alınmalıdır. 

–Kurum yasal mevzuatları ve diğer şartları uygulayacağını taahhüt etmeli ve bunların ne olduğunu ifade etmelidir. 

–Yönetim Sistemlerinin performansının izlenmesi, ölçülmesi ve kontrol altında tutabilmek için Hedef Planı oluşturulmalıdır. 

-Yönetim Sistemlerinin tetkik kriterleri, tetkik faaliyetinin kapsam ve yöntemleri tanımlanmalıdır. 

-Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının girdilerini gündem maddeleri ve önceki Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında kararlaştırılan faaliyetler ile ilgili takip raporları da dahil olmak üzere belirlenir. Toplantı Davet Formu ile gündem toplantıya katılacaklara mail olarak iletilir. 

–Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının; 

Yönetim sistemlerinin ve proseslerinin etkinliği için yapılacaklar, 

Yönetim Sistemlerinin şartlarına ve kurumun vizyonuna uygun politika, hedef ve planların belirlenmesi, 

Yapılacak uygulamalar ve tedbirlerin belirlenmesi, 

Kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

Yönetim Sistemleri ile ilgili iyileştirmeler ve tavsiyeler, genel olarak oluşacak çıktılardır.  

–Uygunsuzluklar karşısında Düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmalı ve durum içerisinde iyileştirmeye gidilmelidir. 

Bu belgelendirme kriterlerine sahip olup ilgili belgeleri alacak ve Sağlık Turizmi yapacak tesisin Sağlık Turizmi Yetki belgesi varsa bu belgeye ilişkin destekle bu belgenin maliyetinin %50 sini geri alabilir.