Skip links

Diasporanın Sağlık Turizmine Etkisi

Sağlık Turizmi Nedir?

Tedavi ve tatil amaçlı şehirlerarası ya da ülkeler arası yapılan seyahatlerden doğan etkinliklere sağlık turizmi denmektedir. Önceleri alternatif bir turizm çeşidi olarak belirlenen sağlık turizmi zaman içerisinde bir sektör olarak gelişmiş ve değişmiştir. Sağlık için yapılan her türlü tedaviyi sağlık turizmi kapsamına alabiliriz ancak sağlık turizmini Medical Turizm, Termal Turizm ve Geriatri ve Engelli Turizmi olarak üç ana başlık altında incelemek mümkün. Dünyanın en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerinden biri olan sağlık turizminin artan sağlıklı yaşam ve kaliteli tedavi talebine bağlı olarak her geçen gün dünya ekonomisindeki payı büyümektedir.

Sağlık Turizmin Cazip Yönleri

Bilinçli sağlık tüketicilerinin artışı ve ulaşım ve iletişim imkanlarının gelişmesiyle beraber sağlık turizmi sektörü de sıcak rekabete girmiştir. Sağlık turizmi hem ülkelerin döviz ihtiyacını karşılamak hem de sağlık turistlerinin seyahatleri süresince yeni yerler keşfedip aynı zamanda daha kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Alternatif bir turizm çeşidi olan sağlık turizmi tedavi amaçlı seyahat eden turistlerin dünya pazarında daha uygun fiyata daha kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanma imkânı sunarken diğer yandan seyahat ettikleri yerleri görme ve bu yerlerde sosyal aktivitelerde buluna imkânı tanır.

Sağlık Turizmi Nasıl Geliştirilebilir?

Son yıllarda daha fazla önem kazanan sağlık turizminin uluslararası arenada daha fazla tercih edilebilirliğini arttırmak ülkelerin ekonomisine katkısı oldukça önemlidir. Diğer yandan popülerliğini kaybetmeyecek bir sektör olan bu turizm çeşidinin dünya genelinde her geçen yıl artan kar oranları ülkeleri bu sektöre yatırım yapmaya teşvik eder duruma getirdi. Türkiye son yıllarda sağlık turizminde önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin tercih edilme sebeplerinden en önemlisi gelişmiş sağlık hizmetleri. Öte yandan gerek tarihi ve kültürel zenginliklerimiz gerekse yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz bu sektörün gelişimine uygun durumdadır. Ayrıca jeopolitik konum da ayrı bir pozitif etki oluşturmaktadır.

Dolayısıyla izlenecek ve uygulanacak bazı politikalar ile Türkiye’nin sağlık turizmi alanında farkındalığı daha belirgin hale getirilebilir. Bu sektörden elde edilen kâr payını arttırmak açısından potansiyel turistleri iyi tanımak ve talebe karşılık verebilmekte oldukça önemli. Aynı zamanda uluslararası alanda bu sektöre yönelik reklam çalışmaları daha gelişkin hale getirilebilir. Sağlık turistlerini ülkeye çekmek için gerekli teşviklerin yapılması ek olanaklar sunulması ve gelişkin sağlık hizmetlerini ülke geneline yaymak sağlık turizminin ülke ekonomisine katkısını arttırabilecek girişimler arasında.

Diaspora ve Diaspora Turizmi Nedir?

Diaspora bir kavmin, ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtlarından koparak başka bir yerde azınlık olarak yaşamaları anlamına gelmektedir. Turizm sektörünün gelişkin bir kolu olan diaspora turizmi ise ana yurtlarından ayrı kalan göçmenlerin ata topraklarıyla ilişkiler kurarak oraya seyahatler düzenleyip bir turizm hareketi oluşmasına katkı sağlamaktadır. Diaspora turizmi kavramı İngilizcede ‘köken turizmi’ olarak karşılık bulurken Almancada ise ‘ana vatan turizmi’ olarak bilinmektedir.

Diaspora Turizminin Başarılı Örnekleri

Diaspora turizmi hareketleri içerisinde, bu turizm türüne katılımın en yoğun olduğu ve turların sistemli bir şekilde düzenlendiği en önemli örneklerden birisi Yahudi diasporasıdır. İsrail’deki Yahudilik Eğitimi Departmanı, Yahudi acentalar aracılığıyla diaspora gençlerinin İsrail ve Yahudilik aidiyet bağlarının güçlenmesi için İsrail’e eğitim turları (İsrail tecrübe eğitimi programı kapsamında) düzenlemektedir. Yaklaşık 25 yıl önce başlayan bu turlar kapsamında, 500.000’i aşkın diaspora genci İsrail’e gelmiştir. Bir başka büyük diaspora ise yaklaşık 110 ülkeye yayılmış olan aşağı yukarı 20 milyonluk Hint diasporasıdır. Hintliler, Hint diasporasının anavatana aidiyet duygusunu geliştirmek ve evi ziyaret fikrini oluşturmak için Bollywood filmlerini kullanmaktadırlar. Türkiye ise yaklaşık 6,5 milyon gurbetçisi ile diaspora turizminde yüksek kapasiteye sahip olan ülkelerden bir tanesidir. Çoğunluğu Batı Avrupa’da yaşan Türk gurbetçiler her yıl çeşitli sebeplerle ülkeye giriş yapmakta ve diaspora turizmine katkı sağlamaktadır. T.C Kültür Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 3.236.988 gurbetçi giriş yapmıştır. Ayrıca Anadolu’nun tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapması farklı kültürlerden insanların diaspora turizmi için ülkeyi ziyaret etmesine neden olmaktadır. Bu durumun en önemli örneklerinden bir tanesi Trabzon’da yer alan Sümela Manastırı’dır. Ortodokslar yılın belli bir döneminde atalarından kalan Manastırı diaspora turizmi altında ziyaret etmektedirler.

Sağlık Turizminin Gelişimi İçin Diasporanın Kullanımı

Dünya genelinde son dönemlerin popüler turizm kollarını birbirleriyle bütünleşmiş şekilde geliştirebilmek ülkenin turizm gelirlerine büyük fayda sağlayabilir. Bunun için bu turizm sektörlerinde dünyanın önde gelen ülkelerini mercek altına almak yerinde bir adım olacaktır. Örneğin diaspora turizminin gelişimi sağlamak amacıyla yurt dışında yaşayan vatandaşların ana vatana olan ilgi ve alakalarını yüksek tutmak ve bunu yaparken medya kanallarını kullanmak oldukça isabetli bir adım olabilir. Günümüzde medya kanalları kitlelere ulaşma ve hitap etmede yeri doldurulamaz bir öneme sahiptir. Yurt dışında yaşayan vatandaşların aidiyet duygusunu güçlendirmek adına medya kanallarında tarihsel ve kültürel değerlerin ön plana çıkartılması ülkelerin diaspora turizminin gelişmesine katkı sağlayabilir. Öte yandan başarılı reklam kampanyaları turistlerin ülkeye çekilmesini ön ayak olabilir. Sağlık turizmini diaspora ile bütünleştirebilmek için gurbetçilerin yurt dışında sağlık hizmetleri açısından yaşadığı zorluklar iyi bilinmeli ve ülke içerisinde bu zorluklarla karşılaşmamaları için gereken hazırlıklar yapılmalı. Ayrıca diasporanın sağlık turizmine teşvikini sağlamak amacıyla taleplerin etkin bir şekilde karşılandığından emin olunmalı.

Nasıl Projeler Geliştirilebilir?

Diasporanın sağlık turizmine olan katkısını geliştirmek amacıyla yapılacak olan çalışmalar potansiyel turistlerin ne istediğini nelerden mahrum kaldığını bilerek yapıldığı takdirde başarı kaçınılmaz olacaktır. Örneğin Avrupa’da sağlık hizmetinin fiyatlarından mustarip olan bir gurbetçinin ana vatanında oldukça kaliteli sağlık hizmetini daha uygun fiyatlara alabileceğini bilmesi önem taşıyor. Bunun için Türkiye’nin sağlık hizmetlerine yaptığı yatırımlar ve gurbetçilere sunduğu fırsatların tanıtımı mümkün olduğunda çeşitli kanaldan her kitleye hitap edebilecek şekilde sağlanmalı. Ayrıca ulaşım sorunlarının en aza indirgenmesi potansiyel sağlık turistlerinin ülkeye tedavi amaçlı gelişini kolaylaştırabilir.

Diasporanın en önemli amacı olan ana vatana bağlılık ve kültürel değerlere merak konusu sağlık turizmine oldukça değer katabilir. Türkiye’de gurbetçilerin daha sık ziyaret ettiği yapılar, şehirler iyi belirlenmeli ve bu noktalardaki sağlık hizmetlerinin gelişkinliği arttırılmalıdır.

Örneğin Türkiye’nin en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Antalya’da gelişmiş ve daha uygun sağlık hizmetlerinin yer alması yurt dışında yaşayan vatandaşların Antalya’yı tercih etmesinde büyük bir pay sahibi olabilir. Yine aynı şekilde tarihsel açıdan turist çeken noktaların belirlenmesi ve bu bölgelere yatırım yapılmasında diasporanın sağlık turizmine katkısını arttıracaktır. Diasporanın ana vatanına aidiyet duygusunun canlı tutulması ve tedavi amaçlı Türkiye’yi seçmeleri sonucunda onlara sağlanacak kolaylıkların belirlenmesi Türkiye’yi tercih etmelerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

GAYE GÜLLÜ

KAYNAKÇA
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228047
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1673274
https://yigm.ktb.gov.tr/TR-249709/yillik-bultenler.html
https://igeme.com.tr/saglik
https://www.researchgate.net/publication/334614954_Dunyada_Saglik_Turizmi